PACIENTO TEISĖS

Kiekvienas pacientas apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu turi teisę gauti nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas , kurios nurodytos sutartyje su Vilniaus teritorine ligonių kasa.

Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems asmenims nemokamai.

Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos kilmės, socialinės padėties,tikėjimo, neįgalumo ir kitokiais pagrinadis.

Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą.

Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį specialistą(vardas, pavardė, pareigos) irjo profesinę kvalifikaciją.

Pacientas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę,įstaigoje taikomus tyrimo ir gydymo būdus, galimą riziką, šalutinį poveikį, gydymo prognozę.Šią informaciją medicinos darbuotojas turi pateikti pacientui suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

Su nepilnamečio paciento(iki 16 metų amžiaus) medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovas pagal įstatymą ar atstovas pagal pavedimą.

Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas.

Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas.Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties.Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir įpėdiniai pagal įstatymą, sutuoktinis, tėvai, vaikai.

Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame nurodoma koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, informacijos teikimo mastą ir terminus.

Be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją.

Konfidenciali informacija šiems asmenims suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrinas, jos naudojimo tikslas ir reikalingos informacijos mastas.

Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, sveikatos priežiūros įstaiga privalo nedelsdama pranešti teisėsaugos institucijoms.

Pacientas, jei jo būklė reikalauja papildomo gydymo ar ištyrimo, gali būti nukreipiamas į kitas gydymo įstaigas išrašius siuntimą.

Už kitų sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų veiklą ir gydymo kokybę siunčiantis gydytojas ir slaugytojas neatsako.

 

PACIENTO PAREIGOS

Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis vidaus tvarkos taisyklėmis, sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.

Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios pagalbos atvejus.

Pacientas turi suteikti informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartojamus vaistus, alergines reakcijas ir kitus pacientui žinomus duomenis apie savo sveikatą.

Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas.

Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.

Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei

tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

 

GINČŲ SPRENDIMAS

Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė.Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas , kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužinojo, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo datos.

Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje.

Sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

Mes randamės

Lauko g. 26, LT-25115 Lentvaris, Trakų r. savivaldybė

Darbo laikas

Pirm. – Penkt.: 7.00 - 19.00

Šešt. – Sekm.: NEDIRBAME

Kontaktai

+370 (528) 28528

info@lentvarioambulatorija.lt