PATVIRTINTA

VšĮ Lentvario ambulatorijos direktorės

2018-12-28 įsakymu Nr. O-35

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA LENTVARIO AMBULATORIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Programos paskirtis – šalinti prielaidas korupcijai VšĮ Lentvario ambulatorijoje atsirasti ir plisti, siekti, kad visos lėšos, skiriamos sveikatos apsaugai, būtų panaudojamos kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti.

2. Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr.V-1433 “Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2015-2019 metų programos patvirtinimo”.

3. Korupcija – įstaigos darbuotojo tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas

4. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas, Žin., 2002, Nr. 57-2297).

II. KORUPCIJOS PRIELAIDŲ ANALIZĖ

5. Bendrosios korupcijos prielaidos:

5.1. Socialinės ir ekonominės (nepakankamas darbuotojų atlyginimas, palyginti žemas pragyvenimo lygis valstybėje,, neužtikrintumas savo ateitimi, ilgametės kyšių davimo tradicijos, visuomenės pilietiškumo stoka ).

5.2. Teisinės (kokybės sistemų ir reglamentų stoka; nekokybiški įstatymai bei įstatymų įgyvendinamieji aktai, dviprasmybės, nepakankama atsakomybė už padarytus pažeidimus; kontrolės sistemų, teisinių procedūrų stoka, ir pan.);

5.3. Institucinės (nepakankamai išplėtotas vidaus ir išorės auditas; nepakankamai skaidrus sprendimų priėmimo procesas, nesivadovaujama asmeninės atsakomybės principais; trūksta viešumo).

5.4. Struktūrinės (nepakankamos veiklos apskaitos ir kontrolės sistemos; nepakankamas aprūpinimo informacinėmis technologijomis lygis ir pan.).

5.5. Visuomenės pilietiškumo stokos (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas; nesipriešinimas korumpuotiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams; piliečių pasyvumas antikorupcinei veiklai).

6. Specifinės prielaidos – sveikatos priežiūros specialistų trūkumas, jų pasiskirstymo netolygumas, didelis darbo užmokesčio atotrūkis tarp kitų ES valstybių, įstaigos vadovų atsakomybės problemos,veikla, susijusi su pažymų, pažymėjimų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu, medicininės paskirties aparatūros ir vaistų ir kt. viešieji pirkimai ir užsakymai, nepakankama informacija apie teikiamas nemokamas ir mokamas sveikatos priežiūros paslaugas.

III. Galimos korupcijos pasekmės

7. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali pažeisti visuomeninius santykius, dėl ko gali:

7.1. pablogėti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė.

7.2. atsirasti socialinė įtampa, kuri mažina pasitikėjimą sveikatos apsaugos priežiūra ir politinį stabilumą.

7.3. sumažėti visuomenės pasitikėjimas sveikatos priežiūros įstaigomis.

8. Atsižvelgiant į šias pasekmes ir aiškiai suvokiant korupcijos pasireiškimo galimybes, galima numatyti veiksmingas korupcijos prevencijos programos poveikio priemones.

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJA

9. Korupcijos prevencija – galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

10. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšų neteisėto, nepagrįsto gavimo ir panaudojimo prevencija sveikatos sistemoje – galimų PSDF lėšų neteisėto, nepagrįsto panaudojimo priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimo nepagrįsto PSDF lėšų gavimo.

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI

11. Korupcijos prevencijos programos tikslai:

11.1. kryptingos korupcijos prevencijos politikos vykdymas, veiksmingesnės ir viešesnės VšĮ Lentvario ambulatorijos veiklos užtikrinimas.

11.2. korupcijos prielaidų išaiškinimas ir šalinimas.

11.3. veiksmingos korupcijos prevencijos siekimas, vykdant prevencijos priemones, ir bendros antikorupcinės kultūros ugdymas įstaigoje.

11.4. neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimas.

11.5. visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus, kaip paciento, teises ir laisves, sveikatos sistemos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo.

VI. KOVOS SU KORUPCIJA UŽDAVINIAI

12. Nustatyti korupcijos prielaidas.

13. Nustačius korupcijos prielaidas, imtis priemonių joms pašalinti.

14. Kasmet analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.) .

15. Ugdyti darbuotojų patikimumą , lojalumą ir sąžiningumą.

16. Bendradarbiauti su valstybės institucijomis, dalyvaujant įvairiuose dalykiniuose susitikimuose bei keičiantis turima informacija apie taikomas korupcijos prevencijos priemones ir jų veiksmingumą.

17. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu skaidrumą ir viešumą.

18. Užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

19. Sukurti visiems prieinamą informacijos apie mokamas ir nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas sistemą.

20. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir tinkamą šios programos priemonių įgyvendinimo administravimą bei kontrolę.

VII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS STRATEGINĖS NUOSTATOS

21. Norint sumažinti korupcijos galimybes, būtina:

21.1. Administravimo srityje:

21.1.1. Plėtoti vidaus kokybės sistemą, rengiant paslaugų teikimą reglamentuojančias procedūras.

21.1.2. Plėtoti ir aktyvinti vidaus audito tarnybos veiklą.

21.2. Viešųjų pirkimų srityse:

21.2.1. Daugiausia dėmesio skirti išankstiniam viešojo pirkimo sąlygų įvertinimui.

21.2.2. Vykdant viešuosius pirkimus, derinti kiekybinį (finansinį) ir kokybinį (techninį) pasiūlymo vertinimą.

21.3. Darbuotojų informavimo ir švietimo srityse:

21.3.1. Rengti mokomuosius seminarus antikorupcine tema, į kuriuos kviesti kompetentingų institucijų atstovus.

VIII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

22. Korupcijos prevencijos programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių vykdymo planas, kuris nustato uždavinius, tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.

23. Korupcijos prevencijos programos nuostatas (jos įgyvendinimo priemones) vykdo paskirti atsakingi darbuotojai. Už konkrečių programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako įstaigos vadovas.

24. Kartą per ketvirtį korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas pateikia informaciją įstaigos direktoriui apie korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo eigą.

25. Antikorupcinės programos nuostatos bei antikorupcinės veiklos prioritetinės kryptys peržiūrimos ir papildomos esant poreikiui, tačiau ne rečiau, kaip vieną kartą per dvejus metus.

VIII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

26. Korupcijos prevencijos programos ir kontrolės veiklos rezultatai turi būti vertinami vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

26.1. Veiksmų plano įgyvendinimas nustatytais terminais.

26.2. Ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičiais.

__________

Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas

Mes randamės

Lauko g. 26, LT-25115 Lentvaris, Trakų r. savivaldybė

Darbo laikas

Pirm. – Penkt.: 7.00 - 19.00

Šešt. – Sekm.: NEDIRBAME

Kontaktai

+370 (528) 28528

info@lentvarioambulatorija.lt