I. Asmenų prisirašymo prie gydymo įstaigos registravimas:

●Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią ar jam patogiau  pasiekiamą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

●Asmuo, pasirinkęs gydytoją, atvyksta į įstaigos registratūrą ir užpildo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“(F Nr025-025-1/a).

●Asmuo (globėjas), pasirinkęs sveikatos priežiūros įstaigą, bet nepasirinkęs gydytojo, savo sutikimą lankytis pas administracijos skirtą gydytoją patvirtina parašu.

 

●Prašymas pildomas remiantis  asmens tapatybę liudijančiu dokumentu.

Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų ar globėjas. Jei asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du įstaigos darbuotojai.

 

II. Asmenų, pasirenkančių kitą tos pačios įstaigos gydytoją, registravimas:

Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje įstaigoje, pildo „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos PASPĮ gydytoją“(F025-025-2/a).

Norėdamas patekti pas  pasirinktą šeimos gydytoją, pacientas registruojasi sekančiais būdais:

       atvykus į registratūrą;

       registruotis telefonu, skambinant į registratūrą.

Gydytojui nutraukus darbo santykius su gydymo įstaiga, įstaigos administracija įsakymo tvarka  skiria kitą gydytoją, jei pacientas pats nepasirenka.

 

III. Ambulatorinių kortelių perdavimo kitai paciento pasirinktai įstaigai tvarka:

Asmeniui pasirinkus kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jo ambulatorinė kortelė perduodama pasirinktai įstaigai šiai pateikus „Prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo‘‘ (F 025-025-3/a). Kortelės perduodamos per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prašymas registruojamas „Ambulatorinių kortelių, vaikų raidos istorijų perdavimo registracijos žurnale‘‘(F025-025-10/a) ir saugomas istoriją perdavusioje įstaigoje.

Ambulatorinės kortelės perduodamos sunumeravus visus užpildytus  puslapius ir po paskutiniojo gydytojo įrašo pažymėjus perdavimo datą, įstaigos pavadinimą, ambulatorinės kortelės puslapių skaičių patvirtinant įstaigos antspaudu ir perdavusio asmens parašu.

Prašymas dėl ambulatorinių kortelių perdavimo bei perduodant ir gaunamos kortelės registruojamos „Ambulatorinių kortelių perdavimo registracijos žurnale“.

Ambulatorinės kortelės paciento pasirinktai įstaigai siunčiamos registruotu laišku paštu ar per įgaliotą asmenį.