VIEŠOJI ĮSTAIGA LENTVARIO AMBULATORIJA

 

 

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      VšĮ Lentvario ambulatorijos

direktorės 2015 m. gruodžio 29 d.

įsakymu Nr. O – 36

 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Programos misija – šalinti prielaidas korupcijai VšĮ Lentvario ambulatorijoje atsirasti ir plisti, siekti, kad visos lėšos, skiriamos sveikatos apsaugai, būtų panaudojamos kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti.
 2. Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 942 „Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo“ pakeitimo“.
 3. Korupcija – sveikatos įstaigos darbuotojo tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priemimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą ar neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant dalyje nurodytas veikas.
 4. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kišininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis įvalstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kito snusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo ar nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (Lietuvos Respublikos korupcijos ir prevencijos įstatymas, Žn., 2002, Nr. 57-2297).

 

II. KORUPCIJOS PRIELAIDŲ ANALIZĖ

 

 1. Bendrosios korupcijos prielaidos:

            Socialinės (nepakankamas darbuotojų atlyginimas ir pan.).

            Teisinės (kokybės sistemų ir reglamentų stoka; nepakankama atsakomybė už padarytus    pažeidimus; kontrolės sistemų, teisinių procedūrų stoka ir pan.).

            Institucinės (nepakankamai išplėtotas vidaus ir išorės auditas; nepakankamai skaidrus sprendimų priėmimo procesas, nesivadovauujama asmeninės atsakomybės principais; trūksta viešumo).

 

2

 

     Struktūrinės (nepakankamas veiklos apskaitos ir kontrolės sistemos; nepakankamas aprūpinimo   informacinėmis technologijomis lygis ir pan.)

Visuomenės pilietiškumo stokos (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas; nesipriešinimas korumpuotiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams; piliečių pasyvumas antikorupcinei veiklai).

Specifinės prielaidos – įstaigos veikla, susijusi su pažymų, pažymėjimų ir kitokių papildomų teisių suteikimų ar apribojimu, medicininės paskirties aparatūros ir vaistų ir kt. viešieji pirkimai ir užsakymai, nepakankama informacija apie teikiamas nemokamas ir mokamas sveikatos priežiūros paslaugas.

 

                                III. GALIMOS KORUPCIJOS PASEKMĖS

 

 1. Nevykdant veiksmingos ir kriptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali pažeisti visuomenės santykius, dėl ko gali:

            Pablogėti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė.

            Atsirasti socialinė įtampa, kuri mažina pasitikėjimą sveikatos apsaugos priežiūra ir politinį

            stabilumą.

            Sumažėti visuomenės pasitikėjimas sveikatos priežiūros įstaigomis.

 1. Atsižvelgiant į šias pasekmes ir aiškiai suvokiant korupcijos pasireiškimo galimybes, galima numatyti veiksmingas korupcijos prevencijos programos poveikio priemones.

 

                            IV.KORUPCIJOS PREVENCIJA

 

 1. Korupcijos prevencija – galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą, tai pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcijos pobūdžio nusikalstamos veiklos.
 2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau  - PSDF) lėšų neteisėto, nepagrįsto gavimo ir panaudojimo prevencija sveikatos sistemoje – galimų PSDF lėšų neteisėto, nepagrįsto panaudojimo priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis sveikatos įstaigos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimo nepagrįsto PSDF lėšų gavimo.

 

V.KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI

 

 1. Korupcijos prevencijos programos tikslai:

            Kryptingos korupcijos prevencijos politikos vykdymas, veiksmingesnės ir viešesnės VšĮ Lentvario ambulatorijos veiklos užtikrinimas.

            Korupcijos prielaidų išaiškinimas ir šalinimas.

            Veikmingos korupcijos prevencijos siekimas, vykdant prevencijos priemones ir bendros antikorupcinės kultūros ugdymas įstaigoje.

            Neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimas.

            Visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus, kaip paciento, teises ir laisves, sveikatos sistemos darbuotjų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo.

 

 

 

 

3

 

VI. KOVOS SU KORUPCIJA UŽDAVINIAI

 

 1. Nustatyti korupcijos prielaidas.
 2. Nustačius korupcijos prielaidas, imtis priemonių jas pašalinti.
 3. Kasmet analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir kt).
 4. Rinkti informaciją apie išaiškintus korupcijos atvejus bei juos analizuoti.
 5. Bendradarbiauti su kitomis įstaigomis ir valstybės institucijomis, dalyvaujant dalykiniuose susitikimuose bei keičiantis turima informacija apie taikomas korupcijos prevencijos priemones ir jų veiksmingumą.
 6. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu skaidrumą.
 7. Užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.
 8. Sukurti visiems prieinamą informacijos apie mokamas ir nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas sistemą.
 9. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir tinkamą šios programos priemonių administravimą bei kontrolę.

 

VII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS STRATEGINĖS NUOSTATOS

 

 1. Norint sumažinti korupcijos galimybes būtina:

                      Administravimo srityje:

      21.1.1.  Plėtoti vidaus kokybės sistemą, rengiant paslaugų teikimą reglamentuojančias  

                  procedūras.

 21.1.2  Plėtoti ir aktyvinti vidaus audito tarnybos veiklą.

 21.2  Viešųjų pirkimų srityse:

 21.2.1. Daugiau dėmesio skirti išankstiniam viešojo pirkimo sąlygų įvertinimui.

 21.2.2. Vykdant viešuosius pirkimus, derinti kiekybinį (finansinį) ir kokybinį (techninį)

                   pasiūlymo vertinimą.

21.3     Darbuotojų informavimo ir švietimo srityse:

                 Rengti mokamuosius seminarus antikorupcine tema, į kuriuos kviesti kompetentingų           

             institucijų atstovus.

 

                  VIII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

 1. .Korupcijos prevencijos programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių vykdymo planas, kuris nustato uždavinius, tikslus priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
 2. Korupcijos prevencijos programos nuostatas (jos įgyvendinimo priemones) vykdo paskirti atsakingi darbuotojai.
 3. Kartą per ketvirtį korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas pateikia informaciją ambulatorijos direktoriui apie korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo eigą.
 4. Antikorupcinės programos nuostatos bei antikorupcinės veiklos prioritetinės kriptys peržiūrimos ir papildomos esant poreikiui, tačiau ne rečiau, kaip vieną kartą per dvejus metus.

 

 

 

4

 

IX. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

VERTINIMO KRITERIJAI

 

 1. Korupcijos prevencijos programos ir kontrolės veiklos rezultatai turi būti vertinami vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

26.1. Veiksmų plano nustatytais terminais.

26.2. Ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičiais.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korupcijos prevencijos atsakingas asmuo    Vida Šostak  tel 8(528)39922